Belasting op overnachtingen in toeristische logies

Vanaf 1 januari 2022 wordt er door de Stad Peer een belasting geheven op de overnachtingen in toeristische logies op het grondgebied van Peer.

Voor wie?

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder toeristisch logies, elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.

Zijn geen toeristische logies:

  • uitgeruste kamers of ruimtes in ziekenhuizen, opvangcentra, rusthuizen of instellingen die ongeacht hun benaming zieken of gekwetsten verzorgen
  • uitgeruste kamers of ruimtes in onderwijsinstellingen
  • studentenkamers.

Kostprijs

De belasting wordt berekend per overnachting en per persoon. De belasting is verschuldigd per kwartaal en bedraagt 1,50 euro per overnachting en per persoon.

Afhandeling

De uitbater moet een register bijhouden waarin o.a. per nacht het aantal logerende personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld.
Bij aanvang van de exploitatie en vóór elk aanslagjaar ontvangt de belastingplichtige een register.

De belastingplichtige die het register niet ontvangt moet dit register spontaan vragen aan de bevoegde administratie. Het register kan eveneens op deze pagina gedownload worden.

Het register moet steeds ter inzage liggen in het logies en spontaan worden voorgelegd aan de controlerende ambtenaar. Het register vermeldt o.a. de recentste stand van het aantal overnachtingen. 

Ten laatste 30 kalenderdagen na elk kwartaal bezorgt de belastingplichtige de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen van dat kwartaal aan de Stad Peer. Dat kan per post naar Stad Peer, t.a.v. Team Financiën, Zuidervest 2a, 3990 Peer, per e-mail naar info@peer.be of door afgifte bij het Klantencontactcenter. 

De registerbladen dienen als aangifte en worden opgenomen in een belastingkohier. Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet. De betaling daarvan moet je binnen 2 maanden doen.

Uitzonderingen

Worden vrijgesteld van deze belasting:

  • Jeugdherbergen
  • Organisaties erkend door sport Vlaanderen
  • Logies in het kader van zorginstellingen met bijzondere doelgroepen
  • Logies in het kader van (bijzonder) onderwijs
  • Erkend jeugdwerk
  • Verhuur van een campingplaats in openlucht
  • Opstartende logies: genieten een vrijstelling van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving via aangetekende zending aan het stadsbestuur van Peer.