Herinrichting Peer-centrum

Aanleiding

Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers van Peer-Centrum geparticipeerd over Peer-centrum. De conclusie van dit participatietraject werd gegoten in het ‘Masterplan: Peer-centrum 2030’. Dit is een ruimtelijke toekomstvisie die een geïntegreerde en duurzame oplossing aanreikt voor de knelpunten en de mogelijkheden in dit gebied. Meer info over het Masterplan 2030 vind je hier: Masterplan Peer-centrum - Stad Peer

Daarnaast heeft het stadsbestuur met ondersteuning van studiebureau City D-Wes in 2017 een detailhandelsvisie opgemaakt waarin de positie van detailhandel en horeca werd onderzocht en een toekomstvisie werd uitgeschreven. Deze visie werd samengevat in het ‘strategisch commercieel plan’ – dat de gemeenteraad goedkeurde in 2018. De conclusie van dit plan is dat Stad Peer zich zal focussen op het behoud en het faciliteren van de huidige lokale consument door enerzijds in te zetten op een compact en volledig voorzieningenaanbod op maat van Peer en anderzijds door in te zetten op bereikbaarheid en verblijfskwaliteit. Ook in deze studie werd de heraanleg van de Markt naar voren geschoven als middel voor de verbetering van de kwaliteit en uitstraling van Peer-Centrum.

Vervolgens werden stappen ondernomen om het Masterplan en het strategisch commercieel plan te vertalen naar een concreet, uitvoerbaar plan – waarbij centrumbeleving en klimaatrobuustheid centraal staan. Dit bleek een complex vraagstuk waarbij vele belangen met elkaar verzoend moeten worden. Denk aan de bereikbaarheid van de handel en horeca, minder auto’s in het straatbeeld, vergroening, toegankelijkheid,… - kortom, een lange to do-lijst voor een gezellig centrum. In 2022 heeft de Profploeg zich over dit vraagstuk gebogen. De Profploeg is een initiatief van VLAIO waarbij een team van experten in verschillende domeinen hun advies geven over ruimtelijke uitdagingen. Dankzij de Profploeg kwam er een eerste plan tot stand – het centrumbelevingsplan. Dankzij deze visieschets verkreeg het stadsbestuur van Peer een subsidie van VLAIO om 5 ingrepen door te voeren in het kernwinkelgebied (Kerkstraat, Markt en Oudestraat). Deze vijf ingrepen zetten vooral in op gezelligheid in het centrum, vergroening en duurzaame bereikbaarheid.

Wat zijn nu de vijf gesubsidieerde punten?

  1. Straat maakt ruimte voor terrassen
  2. Terrassen in een groene flaneerzone
  3. Groenbeleving in de Kerk- en Oudestraat
  4. Permanente fietsenstalling op de markt
  5. Uitnodigende steegjes

De volgende uitdaging is om deze 5 ingrepen om te zetten naar een uitvoerbaar plan. En daarvoor rekent het stadsbestuur van Peer op jouw ideeën.

Omwille van de krappe deadline van de VLAIO-subsidie - het plan moet gerealiseerd zijn voor oktober 2026 - volgt een kort maar krachtig traject waarbij het stadsbestuur maximaal wil inzetten op de mening van haar inwoners, handelaars, horeca-uitbaters, jongeren, ouderen,…

In verschillende participatietrajecten met de stadsmedewerkers en het bestuur werden de krijtlijnen van dit project al vastgelegd. 

Participatietraject

Samen met geëngageerde deelnemers, het stadsbestuur, Plot en Overlant hebben we geparticipeerd om tot een mooi en realistisch plan te komen. Dit gaan we vanaf einde 2024 realiseren.

Tijdens de participatiesessies werd er gewerkt in verschillende groepen waarbij telkens verschillende doelgroepen gemengd worden met elkaar.

In de eerste sessie, begin september 2023, lagen alle opties open, op enkele krijtlijnen na. Met jullie input ging ontwerpbureaus Plot en Overlant aan de slag. Tijdens de tweede sessie, begin november 2023, is het eerste plan voorgesteld door Plot en Overlant en kon er waar nodig worden bijgestuurd.

We hebben het finale plan op zondag 28 januari 2024 aan de Perenaar voorgesteld. We verwerken nu alle input die we die dag nog hebben ontvangen.