Het Participatiemenu

De Gemeenteraad keurde op woensdag 22 mei 2019 het Participatiereglement van de Stad Peer goed. Dit Participatiereglement is geen opsomming van initiatieven of participatie-instrumenten voor de komende legislatuur. Het is op de eerste plaats een engagementsverklaring van het bestuur. Het gaat over ‘willen’, over een participatieve ingesteldheid.

Participatiereglement

Participatie doet een Stadsbestuur bewegen in denken en doen. Participatie gaat over vormen van betrokkenheid bij de stad waardoor mensen in denken en doen bewegen: het denken beweegt, het doen beweegt en dat alles doet de gemeente bewegen. Een bewegende stad is een gezonde democratische stad. Het Stadsbestuur wil samen met de burgers werken aan een betere gemeente en gaat via participatie aan de slag met het aanwezige sociaal kapitaal.

Je vindt het volledige reglement bij downloads onderaan deze pagina.

Participatiemenu

Klassieke participatie

Participatie meerjarenplan
We zetten het klassieke participatieverhaal verder in de volgende Beleids- en Beheercyclus. We voorzien een aantal thematische participatiemomenten waarbij we aftoetsen welke items prioriteit moeten krijgen volgens de Perenaars. Daarnaast verplaatsen we ons naar de dorpen. Zo kan de burger in zijn eigen omgeving participeren. Tijdens deze dorpsmomenten kan er dieper ingezoomd worden op de specifieke noden van elk dorp.

Projectparticipatie
We zetten voortdurend sterk in op projectparticipatie. Het doel is om de burger vanaf de start van een project bij het proces te betrekken. We streven naar sterke projecten, gevoed met het gedacht van de Perenaren. Daarom streven we naar een participatief traject voor elk project.

Participatiefora
De bedoeling is om de bestaande - en niet-verplichte - adviesraden om te vormen naar participatiefora waarin Perenaars uit het verenigingsleven samen met geëngageerde inwoners hun gedacht geven over bepaalde thema’s. De deelname aan zo’n forum kan permanent zijn, maar net zo goed kunnen inwoners een ad hoc-bijdrage leveren.

Digitale participatie

We kiezen voor een digitale ondersteuning van de klassieke participatie. Dat doen we door in te zetten op een online participatieplatform.┬áMet zo’n platform kunnen burgers zich gemakkelijk engageren, omdat ze het kunnen doen waar en wanneer ze willen. Zo betrekken we dus een grotere groep burgers dan enkel met de klassieke participatie.

Burgercontracten

We willen de betrokkenheid van burgers met hun buurt versterken. Dat doen we door de invoer van burgercontracten. Zo’n contract houdt in dat de Stad Peer een overeenkomst sluit met bijvoorbeeld een buurtvereniging voor het onderhoud van een volkstuin, buurtpleintje of groenstrook. De vereniging onderhoudt een stukje openbaar domein en in ruil daarvoor kan de Stad Peer materialen en financiële middelen ter beschikking stellen.

Dorpsbudgetten

Het dorpsbudget is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun buurt of dorp aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt. Een speelplek inrichten, een dorpsfestival organiseren of een extra verkeersdrempel: er is veel mogelijk. Als een buurt/dorp het belangrijk vindt, is het vaak ook een goed idee.

CBS op aanvraag

Heeft een groep van burgers een lumineus idee of zit hij met een prangende vraag? Dan maken zij gebruik van het College van Burgemeester en Schepenen op aanvraag. Dat wil zeggen dat een afvaardiging van het CBS langsgaat voor een buurtbabbel over een vraag of idee dat werd ingediend. Zo spelen we kort op de bal en geven we snel gehoor aan ’t gedacht van de Perenaar en gaan we ermee aan de slag.