Het Peers corona-herstelplan

De Gemeenteraad keurde op 13 mei éénparig het corona-herstelplan voor Peer goed. De verschillende acties worden momenteel verder uitgewerkt.

LOKALE HANDEL EN HORECA

Om de getroffen lokale handelaars en horeca-uitbaters te steunen en de koopkracht van de inwoners te stimuleren wenst de Gemeenteraad aan elk gezin een waardebon te geven, de WinkelPEER-bon.

 • De WinkelPEER-waardebon heeft een waarde van:

  • 40 euro en wordt kosteloos toegekend aan elk gezin waarvan een gezinshoofd recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het belastingjaar op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco√∂rdineerd op 14 juli 1994 - artikel 37. Het bedrag van 40 euro wordt verhoogd met 5 euro per gezinslid ten laste de referentiepersoon.

  • 40 euro voor alle overige gezinnen, en wordt toegekend aan het gezinshoofd op voorwaarde dat men zelf een waardebon van minstens 40 euro aankoopt.

 • De waardebon kan besteed worden bij de lokale ondernemingen, die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om de ondernemingen met vestiging op het grondgebied in de gemeente, die verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking komen voor een corona-hinderpremie, de corona-compensatiepremie genieten of een omzetverlies van minstens 30% kunnen aantonen ten opzichte de referentieperiode 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.
 • Ook de marktkramers die hun koopwaren aanbieden op de wekelijkse markt kunnen worden ondersteund door vrijstelling van het standgeld voor het tweede kwartaal van 2020.

TOERISTISCHE SECTOR

Toerisme is een belangrijke economische sector voor een stad met een landelijk karakter. Het verblijfspark, hotels, B&B’s en andere verblijfsaccommodaties worden zwaar getroffen door de verstrengde corona bestrijdingsmaatregelen.

 • Hier wenst de Gemeenteraad een bijdrage te leveren in de vorm van het kwijtschelden van twee twaalfden van de belasting op verblijfsparken, concessievergoedingen, gebruiksrechten of andere vorderingen verbonden aan zakelijke rechten.
 • De aanvangsdatum voor toepassing van de vernieuwde belasting op overnachtingen in toeristische logies wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.
 • Andere toeristische accommodaties die buiten steunmaatregelen van hogere overheden vallen kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een premie van 1.500 euro.

EVENEMENTEN EN VRIJE TIJD

Een speerpunt van het Meerjarenplan 2020-2025 en bijhorende beleidstekst “Project 3990” is de verdere uitbouw van Peer als hotspot voor beleving.

 • De Gemeenteraad wil daarom partners in deze sector steun verlenen door het gedeeltelijk toekennen van subsidies aan organisatoren van evenementen op voorwaarde dat de werking in Peer gecontinueerd wordt.
 • Verenigingen en ontmoetingscentra kunnen rekenen op een éénmalige verhoging van de werkingssubsidies met 25%.
 • Het charter van OKO vzw onderschreven en is er een tegoedregeling uitgewerkt voor deelnemers van geannuleerde activiteiten.

SOCIALE ONDERSTEUNING

Zorgen voor mekaar is prioritair in het Peerse beleid.

 • De middelen van vervallen of niet opgevraagde WinkelPeer waardebonnen zullen daarom integraal gebruikt worden voor armoedebestrijding.
 • Er wordt onderzocht of het toepassingsgebied van de socio-culturele participatie dient verruimd te worden.
 • Ter bevordering van de sociale cohesie worden burgerinitiatieven op dit vlak verder ondersteund en zal er een symboolmo(nu)ment voor herdenking van deze periode worden gerealiseerd.
 • De realisatie van een gezamenlijk onlineplatform voor thuisleveringen wordt opgezet.

ONDERWIJS

De Gemeenteraad wenst ook scholen en handelaars in deze crisistijd te ontzorgen.

 • De Stad Peer zal daarom de rol van aankoopcentrale voor van beschermingsmaterialen en bestickering voor het respecteren van de sociale afstandsrichtlijnen kosteloos op zich nemen.