Overige beleidsplannen

Jaarrekening gemeente, OCMW en AGB

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Aanpassing meerjarenplan

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakt het bestuur een meerjarenplan op. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. Tijdens het jaar kan een budget worden aangepast ingevolge gewijzigde omstandigheden, nieuwe inzichten, onvoorziene opportuniteiten, … De aanpassing van het meerjarenplan wordt vastgesteld door de Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn.