Masterplan Sint-Elisbeth Wijchmaal

Een masterplan is een ruimtelijke toekomstvisie die een geïntegreerde en duurzame oplossing aanreikt voor de knelpunten en de mogelijkheden van een gebied.

 • Wat doen we met beschikbare open ruimte?
 • Hoe kunnen we onze troeven maximaal uitspelen? Hoe moeten we het openbare domein inrichten?
 • Welke kansen schuilen er op vlak van mobiliteit?
 • Voor welk soort voorzieningen moeten we ruimte creëren?
 • Op welke manier kan er in de (nabije) toekomst gewoond worden?

Deze toekomstvisie wordt stap voor stap ontwikkeld door ten gepaste tijden alle relevante puzzelstukjes samen te brengen. Het geheel wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken:

 • externe adviseurs
 • deskundigen van stadsdiensten
 • verkozenen
 • ondernemers
 • inwoners,…

Het uiteindelijke visiedocument is richtinggevend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Een masterplan op zich is geen juridisch bindend plan.

 

Samengevat levert een masterplan uiteindelijk antwoorden op de vragen: Welke richting willen we met z’n allen op termijn met dit gebied uit? En welke ruimtelijke keuzes moeten we daarvoor durven maken?

 

Waar?

Het studiegebied van het ‘Masterplan Sint-Elisabeth’ behandelt de site van de scholen en het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth inWijchmaal.

Het Masterplan Sint-Elisabethl zal uiteindelijk een onderbouwde visie opleveren over de manier waarop dit gebied de komende jaren optimaal en duurzaam kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de belangrijkste thema’s (gebouwen, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit,...).

Wie?

Voor deze opdracht werkt het stadsbestuur en de koepel Sint-Elisabeth samen met het studiebureau CleurenMerken uit Bilzen.

 

Stappen?

Het studiebureau onderneemt verschillende stappen om toekomstvisie te voeden en stevig te onderbouwen. 

 • Gesprekken met betrokken partijen: BC Sint-Elisabeth, 
 • Bureauonderzoek en analyses op basis van lectuur, nota's, plannen en kaarten (Gewestplan, natuurbeheer, erfgoed, toeristische voorzieningen, atlas der buurtwegen, bestaande structuurschetsen...)
 • Tussentijdse aftoetsing met deskundigen en beleidsmensen van de stad Peer.
 • Infowandeling voor alle geïnteresseerden
  • 26 november 2017
  • Presenteren van het plan door CleurenMerken
  • Actief op gang met de aanwezigen
  • Verwerking van alle bemerkingen en suggesties

 • Verdere verfijning van de ideeën met afweging van alle ideeën en suggesties.
 • Eindresultaat: een ruimtelijke toekomstvisie 
 • Keuring eindrapport door Gemeenteraad.
 • Terugkoppeling van het Masterplan naar alle betrokkenen en geïnteresseerden

 

De grote lijnen van de toekomstvisie?

Invullen van behoeften:

 • Bijkomende klaslokalen en een sporthal voor het BuSO.
 • Een overdekte speelplaats aansluitend op de lokalen van het BuSO van minstens 500m2.
 • Parkeren voor in totaal 290 wagens.
 • Reorganisatie van de busstopplaats.

Randvoorwaarden:

 • Integrale visie op de ontwikkeling van de campus St. Elisabeth.
 • Integreren van het parkeren en de verkeerscirculatie in en rond de campus.
 • Veilige en gestructureerde organisatie van het busverkeer.
 • Minimale belasting voor de woonomgeving.
 • Trage verbindingen ophangen aan de omgeving.
 • Openbaar en verkeersluw centraal groenplein of park voor de St. Elisabethlaan.
 • Het centraal groenplein of groenpark als verbindende plek tussen campus en dorpsgemeenschap.

Krachtlijnen van het masterplan:

 • De Sint-Elisabethlaan als westelijke drager van de site: autovrij parkgebied.
 • De cluster van bestaande bouwen gelinkt aan een cluster van potentiële nieuwe bebouwing ingebed in een parkstructuur.
 • Een netwerk van paden doorheen de site, opgehangen aan de woonontwikkeling ten noorden en ten westen.
 • De interne groenstructuren aan de noord- en oostzijde, waarin zowel de verblijfsplekken, de voetpaden als het parkeren vervat zit. 
 • Drie ontsluitingsplekken: Sint-Trudostraat, Steenovenstraat, Sint-Elisabethlaan (autovrij)
 • Parkeren: oplossing sluikparkeren.
  • korte termijn: nieuwe centrale parking via Sint-Trudostraat: ±150 parkeerplaatsen.
  • lange termijn: nieuwe parking aan noordzijde Sint-Elisabethlaan.
 • Bussen:
  • Gelijke verdeling van de bussen (10+10) over de Steenovenstraat en Achtzalighedenstraat. Eénrichtingslus zorgt voor vlotte doorstroom en veilige op- en afstapbewegingen (zie ook verslag infowandeling).