Opvraging kiezerslijst door lijsttrekkers en kandidaten

De kiezerslijst bevat de gegevens van de gemeenteraadskiezers van de stad Peer op basis van de toestand op 1 augustus 2024.

Volgende personen kunnen een kiezerslijst aanvragen:

  • de personen die zich schriftelijk ertoe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de verkiezingen in de stad Peer
  • iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een voordrachtsakte, ingediend met het oog op de verkiezing.

Lijsttrekkers en kandidaten kunnen in principe tot op de dag van de verkiezingen de kiezerslijsten aanvragen. Ze doen dat met een schriftelijk verzoek aan de burgemeester via onderstaande formulieren:

  • voor de indiener van een kandidatenlijst voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen: A00a
  • voor een kandidaat voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen: A00b

De kiezerslijsten worden alleen op digitale wijze ter beschikking gesteld.

Ze zijn beschikbaar vanaf 26 augustus 2024. Lijsttrekkers kunnen de lijsten niet vóór die datum ontvangen. Kandidaten kunnen de kiezerslijst niet vóór 16 september 2024 ontvangen omdat de voorzitters van de hoofdbureaus de kandidatenlijsten pas op zaterdag 14 september 2024 ontvangen.

Een persoon die verklaard heeft een kandidatenlijst te zullen indienen, en uiteindelijk toch geen kandidatenlijst indient, en ook geen kandidaat is, mag geen gebruik meer maken van de kiezerslijst, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.

Als een kandidaat van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.

Je mag geen exemplaren of afschriften van de kiezerslijst afgeven aan personen die niet gemachtigd zijn ze te ontvangen.

Kiezerslijsten mogen na 13 oktober 2024 niet meer gebruikt worden.