Subsidie voor socio-culturele verenigingen

Om het vrijwilligerswerk te honoreren en te stimuleren kent de stad Peer jaarlijks een toelage toe.

SCAP (Socio-culturele Activiteiten Peer) regelt de verdeling van een financiële toelage voor aangesloten socio-culturele verenigingen volgens een reglement bepaald in volgende artikels.

Voorwaarden

Alle ingediende projecten richten zich op jongeren.

Het project dient te beantwoorden aan tenminste 3 van onderstaande criteria :

  • Het project moet een stimulans zijn tot vernieuwend werken binnen de cultuur- of sportsector.
  • Het project dient een projectmatige uitbouw te hebben waardoor het een meer duurzaam effect kan bereiken.
  • Het project dient themagericht te zijn in een breder en ruimer kader.
  • Het project moet minstens een lokale uitstraling hebben hetzij gemeentelijk of in een kerkdorp.
  • Het project beoogt geen louter winstgevend doel.

Wat moet ik doen?

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de start van het project ingediend worden en omvat de volgende gegevens :

  • de omschrijving van het project (ruime omschrijving zodat het project gekaderd kan worden);
  • begin- en einddatum van het project;
  • verantwoording van het project (waarom voldoe je aan minstens 3 criteria);
  • een begroting (raming van uitgaven en inkomsten). De begroting dient voldoende uitgewerkt te zijn, realistisch, eerlijk en volledig;
  • identificatiegegevens van de aanvrager/organisatie.

Het bedrag dat uitgekeerd wordt, wordt systematisch afgebouwd, omdat het risico bij herhaaldelijke organisatie beperkter wordt.

Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen geschiedt de uitbetaling. Er wordt nooit meer dan 1/3 van de uitgaven (begroting) gesubsidieerd.