Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

Belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen:

 • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners stemmen vrijwillig toe in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is verboden.
 • Afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek richt je aan de minister van Justitie.
 • Verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, kan geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door het Belgisch recht en wat IPR (Internationaal Privaat Recht) betreft ook door hun eigen nationaal recht.

Wat moet ik doen?

Zodra de huwelijksdatum gekend is, neem je contact met ons op om deze dag vast te leggen. 

Je kan ook een afspraak maken voor meer informatie over het burgerlijk huwelijk.

Onze medewerkers verzamelen alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

Personen van een andere nationaliteit en Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, zorgen hier zelf voor. De documenten mogen maximaal 1 jaar oud zijn.

Het burgerlijk huwelijk vindt plaats ten vroegste 14 dagen na de huwelijksaangifte en ten laatste 6 maanden erna. Dit gebeurt vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Kostprijs

Het burgerlijk huwelijk is gratis.

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart van beide partners.

Personen van een andere nationaliteit:

 • Letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • Bewijs van identiteit
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van ongehuwde staat
 • Nationaliteitsbewijs
 • Wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.