BPA Schutterij Sint-Sebastiaan

De aanleiding tot het opstellen van dit B.P.A. is de uitsluiting van het deelplan 54 in het ministerieel besluit van 5 oktober 2004, houdende de goedkeuring van het sectoraal B.P.A. “zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten” en de bekommernis van de stad Peer om het bestaan van de schutterij naar de toekomst toe op deze plek te bestendigen.


Uitsluiting om volgende redenen:

  • Het terrein is gelegen temidden van een open ruimtegebied (Broekheide).
  • Het terrein sluit niet aan bij eender welke kern of cluster.
  • Het open landbouwgebied is minstens van provinciaal belang.
  • Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van landschappelijk waardevol gebied, kleine landschapselementen en boscomplexen.
  • De ligging van de infrastructuur is in strijd met het principe van gedeconcentreerde bundeling en het behoud van de open ruimte zoals omschreven in het RSV.
  • De bevestiging van deze locatie is in strijd met de Europese Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand waarbij net de kenmerken van het gebied (KLE’s en bosgebieden) beschermde habitats zijn.
  • Het locatieonderzoek dat werd verricht om de infrastructuur op deze locatie te verantwoorden vertoont onvolkomenheden, alle landschappelijk waardevolle gebieden en vogelrichtlijngebieden werden a priori uit het onderzoek gehouden terwijl de locatie net in deze gebieden gesitueerd is. Het onderzoek beperkt zich tot de deelgemeente Grote-Brogel.
  • Alle locaties werden getoetst op de aanwezigheid van een schootsveld terwijl de club de intentie heeft kogelvangers te plaatsen waardoor een schootsveld overbodig wordt.
  • Het locatieonderzoek geeft niet de verantwoording voor regularisatie van deze infrastructuur en het bewijst niet dat er geen valabele ruimtelijk verantwoorden alternatieven zijn voor de inplanting van deze infrastructuur.
  • Voor de gehele infrastructuur kan geen stedenbouwkundige vergunning voorgelegd worden, het gaat derhalve om een totaal onvergunde infrastructuur.

De hierna volgende motivatie om deze zonevreemde activiteit op deze plek te behouden, berust enerzijds op het soort activiteit en de ruimtelijke randvoorwaarden voor het uitoefenen ervan en anderzijds op historiciteit en de verbondenheid van de activiteit met de leefgemeenschap van Grote-Brogel.