BPA Spindor

Het BPA wordt opgesteld voor de percelen gelegen langs de Kaulillerweg, waar het bedrijf Spindor gevestigd is.

 

Deze percelen zijn volgens het gewestplan Neerpelt – Bree gelegen binnen een ambachtelijke zone. Er doen zich thans problemen voor bij het bekomen van de nodige milieuvergunningen, vooral m.b.t. geluid. De milieuvergunningen voor deze bedrijven lopen af op 30 december 2006. Het bedrijf moet bijgevolg dit jaar een hernieuwing aanvragen bij het provinciebestuur.


Het bedrijf verwacht hierbij problemen omdat zij momenteel niet kunnen voldoen aan de geluidsnormen die worden opgelegd in Vlarem II. Volgens de geluidsstudies is er t.h.v. de bestaande woningen aan de Weyerstraat een overschrijding van met 6 tot 10 dBA (afhankelijk van de windrichting). Het bedrijf heeft reeds een aantal initiatieven genomen om de geluidshinder terug te dringen, nl. het plaatsen van een geluidsisolerend scherm t.h.v. de uitlaten van de compressoren, het definitief sluiten van poorten aan de zijde van de huizen en vervangen van bestaande kableermachines door geluidsarmere machines.

 

Uit recente metingen blijkt dat er bij windstilte en tijdens dag- en avondperiode geen overschrijding van de normen is. Tijdens de nachtperiode is er nog een overschrijding met 3 à 4 dB(A) op bepaalde meetpunten. Bij wind uit het noorden kunnen hier nog enkele dB(A) bijkomen.


De gemeente en de administratie stedenbouw zijn op de hoogte van dit probleem en zijn bereid mee te werken aan een duurzame oplossing.

 

N.a.v. deze problematiek werden door de gemeente twee opties onderzocht 2:

 

 • De opmaak van een BPA Spindor voor de wijziging van KMO-zone naar industriegebied. Hierdoor kan voldaan worden aan de milieukwaliteitsnormen (richtwaarden geluid) volgens Vlarem II. Deze liggen 5 dB(A) hoger in de nachtperiode. Dit voorstel werd reeds besproken met de planologisch ambtenaar. Er waren geen principiële bezwaren 3.
 • Aanvraag planologisch attest:
  • Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden tot het aanvragen van een planologisch attest. Het attest kan worden aangevraagd omdat de huidige bestemming van de bedrijfslocatie de verlening van de milieuvergunning bemoeilijkt.
  • Het planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al of niet kan behouden worden op die plaats.
  • Bij behoud worden de ontwikkelingsmogelijkheden (uitbreidingsmogelijkheden) onderzocht en bepaald op korte (2 jaar) en lange termijn (10 jaar). De bevoegde overheid verbindt zich ertoe dat ze op korte termijn een plan (BPA of RUP) zal opmaken waarmee het behoud of de uitbreiding van het bedrijf rechtszekerheid kan verkrijgen. Dit plan moet binnen het jaar plenair worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.
  • Het initiatief voor het aanvragen ligt bij het bedrijf zelf
  • Een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning. Wel kan na positief advies over het planologisch attest een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.

Gezien het verlopen van de huidige milieuvergunning einde 2006 dient er met enige spoed een oplossing voorzien te worden. In de veronderstelling dat zowel de procedure van het BPA als van de aanvraag tot planologisch attest vlot verloopt, blijkt de timing voor de opmaak van het BPA gunstiger te zijn (april 2006) dan die van het planologisch attest (mei 2006 + procedure BPA).