Belasting op verblijfsparken

Voor wie?

Er wordt een forfaitaire belasting geheven ten laste van de natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een verblijfspark.

Kostprijs

In 2012 werd het bedrag vastgesteld op 205 euro per bed. Sinds 1 januari 2013 wordt dit bedrag aangepast aan de gezondheidsindex van december (basisjaar = 2004).

Uitzonderingen

In het kader van het Peers corona-herstelplan dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad van 13 mei 2020 wordt de belasting op verblijfsparken voor het aanslagjaar 2020 kwijtgescholden voor twee twaalfden.