Belasting op verblijfsparken

Voor wie?

Er wordt een forfaitaire belasting geheven ten laste van de natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een verblijfspark.

Kostprijs

In 2012 werd het bedrag vastgesteld op 205 euro per bed. Sinds 1 januari 2013 wordt dit bedrag aangepast aan de gezondheidsindex van december (basisjaar = 2004).