Belasting op zandgroeven

Er wordt een belasting geheven op de exploitatie van open zandgroeven die de winning van zand tot doel hebben en die gelegen zijnĀ in de stadĀ Peer.

Voor wie?

Het bedrag zal verdeeld worden onder de exploiterende nijveraars, naar rato van het aantal gewonnen delfstof in het jaar dat dit der eisbaarheid voorafgaat.

Kostprijs

Het gaat om een bedrag van 50.000 euro, met een maximum van 0,50 euro per ton opgehaald zand.