Belasting op zandgroeven

Er wordt een belasting geheven op de exploitatie van open zandgroeven die de winning van zand tot doel hebben en die gelegen zijnĀ in de stadĀ Peer.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de zandgroeve.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 0,75 euro per ton opgehaalde zand.

Afhandeling

Jaarlijks wordt er een aangifteformulier toegestuurd aan de belastingplichtige. Hierin zijn ze verplicht om de belastbare elementen op te geven. Dit formulier dient voor de erin vermelde datum teruggezonden te worden.

Belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de aangifteformulieren zijn verplicht voor 1 september van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.