Afvalwater zuiveren

Woon je in een zone waar er geen rioleringsnetwerk is uitgebouwd? Dan wordt het afvalwater individueel gezuiverd.

Als je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar je huishoudelijk afvalwater zuiverde met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen.

De gemeente levert een attest af waaruit blijkt dat je individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.

Voor wie?

Voor burgers die wonen in een zone waar Fluvius geen rioleringsnetwerk uitbouwt.

Zones waar geen rioleringsnetwerk wordt uitgebouwd, zijn aangeduid als rode clusters in het zoneringsplan.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.