Ruimtelijk structuurplan

Structuurplannen zijn ruimtelijke beleidsplannen die het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gebied waar ze betrekking op hebben. Structuurplannen zijn niet bindend voor de burger, maar zijn beleidsdocumenten die het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke structuur van een gebied.

Ruimtelijke structuurplannen worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd in 2010 voor een tweede keer herzien. Ondertussen is de Vlaamse overheid bezig met een opvolger voor het RSV, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met als planhorizon 2020-2050.

De provincie Limburg is in 2010 gestart met de actualisatie van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL). De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening op 23 juli 2012.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Peer werd goedgekeurd op 23 februari 2006 en kan hieronder geraadpleegd worden.