Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Voor wie?

Weduwen en weduwnaars

Voorwaarden

 • Je hebt een bepaalde leeftijd
 • Je huwelijk heeft minstens één jaar geduurd op het ogenblik van overlijden,
  behalve:
  • Als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • Als erĀ een kindĀ geboren is uit dit huwelijk
  • Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.

Je kan een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 maanden, als je niet aan alle voorwaarden voldoet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer je:

 • Hertrouwt
 • Een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

Was je echtgeno(o)t(e) Niet-ambtenaren

Je vraagt je overlevingspensioen aan bij Stad Peer, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

Was je echtgeno(o)t(e) Ambtenaren

 • De overledene was in actieve dienst: je vraagt je overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of via de Federale Pensioensdienst (FPD).
 • De overledene was gepensioneerd: het dossier van het overlevingspensioen wordt op naam van de langstlevende echtgenoot geopend