Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

De Stad Peer heft een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het handelscentrum van Peer. Het is de bedoeling om de handelscentrumfunctie te versterken en meer uitstraling te geven. De belastinginkomsten zijn bedoeld ter financiering van deze inspanningen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een voor het publiek toegankelijke commerciële vestiging die in het handelscentrum van Peer uitbaat.

Voorwaarden

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:

 • publiek toegankelijke ruimte: elke ruimte die voor het publiek rechtstreeks toegankelijk is.
 • commerciële vestiging: handelszaken (klein- en groothandel), commerciële dienstverstrekkers (financiële en zakelijke diensten, reisbureaus, interimkantoren, ), ambachten, horecazaken en vrije beroepen met een uitgesproken commercieel karakter (vastgoedmakelaars, opticiens en apotheken).
 • vrij beroep: zelfstandigen die hoofdzakelijk intellectuele diensten of goederen leveren die men niet als handel of ambacht kan omschrijven. Beroepen die als vrij beroep omschreven worden zijn boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, architecten, landmeters, advocaten, notarissen, deurwaarders, dokters, geneesheer-specialisten, tandartsen, medisch laboratoria, ziekenvervoerders, paramedici, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en dierenartsen.
 • sociale dienstverlener: organisaties die hulp en diensten verlenen aan individuele personen of aan groepen die problemen hebben op het gebied van arbeid, beroep, sociale en andere
  voorzieningen.

Kostprijs

De belasting wordt forfaitair als volgt berekend:

Zone 1 kernwinkelgebied: 350,00 euro

 • Armand Preud’hommeplein
 • Drossaerdplein
 • Kerkstraat
 • Markt
 • Noordervest: huisnummer 84
 • Oudestraat

Zone 2 shop & go zones: 200,00 euro

 • Baan naar Bree: huisnummer 1 tot en met 27
 • Burkel: huisnummer 1
 • Deusterstraat: huisnummer 2
 • Harmonieplein
 • Molenstraat: huisnummer 1 en 2
 • Steenweg Wijchmaal: huisnummer 1 tot en met 27

Uitzonderingen

De belasting is niet verschuldigd:

 • door uitbaters van vrije beroepen uitgezonderd de vrije beroepen met een uitgesproken
  commercieel karakter.
 • door overheidsdiensten.
 • door sociale dienstverleners.
 • door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die geen commerciële activiteiten
  uitoefenen.
 • door natuurlijke of rechtspersonen die de commerciële vestiging gedurende het aanslagjaar slechts 30 dagen of minder heeft uitgebaat.