Verwarmingstoelage - aanvraag

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voor wie?

 • Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste)
 • Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per ten laste)
 • Personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

Voorwaarden

Je gebruikt één van onderstaande brandstoffen:

 • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk
 • Voor het vullen van een brandstoftank aan huis
 • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Het Fonds komt niet tussen voor:

 • Elektrische verwarming
 • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • Propaangas in gasflessen
 • Butaangas in gasflessen

Wat moet ik doen?

Maak hiervoor online een afspraak.

Afhandeling

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De maximumtoelage per huishouden is 300 euro.

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op een toelage wanneer je verblijft in een:

 • Woonzorgcentrum (rusthuis)
 • Opvanghuis
 • Ziekenhuis

Wat moet ik meebrengen?

 • De factuur van de brandstoflevering: Let op: Factuur mag niet ouder zijn dan 60 dagen na de levering van de brandstof. 
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden
 • Indien een collectieve schuldenregeling: een bewijs van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar