Verwarmingstoelage - aanvraag

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voor wie?

 • Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekeringén het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste).
 • Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.
 • Personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregelingzitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Voorwaarden

Je gebruikt één van onderstaande brandstoffen:

 • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk
 • Voor het vullen van een brandstoftank aan huis
 • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Het Fonds komt niet tussen voor:

 • Elektrische verwarming
 • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • Propaangas in gasflessen
 • Butaangas in gasflessen

Wat moet ik doen?

Maak hiervoor online een afspraak.

Afhandeling

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pompgekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst:
  • van 210 euro bij een aankoop aan de pomp vanaf 1 januari 2024
 • Voor de in grote hoeveelhedengeleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage:

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op een toelage wanneer je verblijft in een:

 • Woonzorgcentrum (rusthuis)
 • Opvanghuis
 • Ziekenhuis

Wat moet ik meebrengen?

 • De factuur van de brandstoflevering: Let op: Factuur mag niet ouder zijn dan 60 dagen na de levering van de brandstof. 
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden
 • Indien een collectieve schuldenregeling: een bewijs van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar