Subsidie voor aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening

Je kan een subsidie krijgen voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.

Een hemelwaterinstallatie is het geheel van een hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op het hergebruik van hemelwater.

Een infiltratievoorziening
is een bovengrondse of ondergrondse voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem, eventueel door het vervangen van een verhard oppervlak. Dit kunnen o.a. infiltratiekratten, wadi’s, infiltratiekommen of greppels zijn.

Voor wie?

  • Eigenaar huis
  • Huurder (mits toestemming van de eigenaar)

Voorwaarden

De toelage kan slechts eenmaal per adres en per onderdeel worden aangevraagd.

De aanleg van de hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening werd nog niet eerder verplicht door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De toelage kan enkel toegekend worden voor woningen waarvoor een bouwvergunning verkregen werd.

Indien het aantal aanvragen het totaal in het gemeentebudget voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het gemeentebudget voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.

Kostprijs

Het premiereglement houdt het uitkeren van een aanvullende premie door de Stad Peer in, bovenop de premie van Fluvius.

De aanvullende premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt maximum 250 euro (zijnde een verdubbeling van het door Fluvius toegekende bedrag). De totale premie, zijnde de basispremie van Fluvius vermeerderd met de aanvullende premie van de stad Peer, kan echter nooit meer dan 50% van de bewezen kosten bedragen.

De aanvullende premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt maximum 250 euro (zijnde een verdubbeling van het door Fluvius toegekende bedrag). De totale premie, zijnde de basispremie van Fluvius vermeerderd met de aanvullende premie van de stad Peer, kan echter nooit meer dan 100% van de bewezen kosten bedragen.

Afhandeling

Voor het bekomen van een aanvullende premie voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie en/of het aanbrengen van een infiltratievoorziening op privaat domein moet de aanvrager geen aparte aanvraag indienen bij de Stad Peer.

De aanvraag en uitbetaling gebeuren als volgt:

- De aanvrager vraagt de gewenste premie(s) aan bij Fluvius. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de site van Fluvius onder het punt ‘Water en riolering’.

- Fluvius beoordeelt de premie-aanvraag. Indien de uitvoering van de werken technisch en administratief worden goedgekeurd door Fluvius, bezorgt Fluvius de aanvrager een bevestigingsbrief van goedkeuring met de melding dat de gegevens voor het bekomen van een eventuele aanvullende premie aansluitend aan de gemeente worden overgemaakt zonder dat de aanvrager hiervoor iets moet doen.

Fluvius bezorgt per kwartaal een premierapport aan de Stad Peer met een overzicht van de begunstigden per premie met vermelding van het bijhorende bedrag van de Fluvius-premie en het totale factuurbedrag van de begunstigde, op voorwaarde dat de klant i.k.v. GDPR op het premieformulier heeft aangekruist dat Fluvius de gegevens mag doorgeven.

Na het ontvangen van een goedgekeurd premierapport van Fluvius gaat het college van burgemeester en schepenen over tot uitbetaling van de aanvullende premie.