Terinzagelegging plan-MER

‘De procedure voor het opstellen van de plan-MER over het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)-dossier is opgestart.

De formele kennisgeving voor het milieueffectenrapport (MER) dat zal opgesteld worden voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ligt ter inzage. De kennisgeving beschrijft de achtergrond en inhoud van het PAS-programma en geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden. Het opmaken en voorstellen van de kennisgeving is de eerste formele stap in de MER-procedure.

De periode van terinzagelegging zal lopen van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018. De kennisgeving kan tijdens deze periode geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en via deze link (zie doc in bijlage).

In het provinciehuis van de provincie Limburg wordt tevens een analoge versie ter inzage gelegd.

Iedereen kan tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via de gemeente/stad.
  • via de provincie

Via volgend standaardformulier (link naar https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota) kunnen opmerkingen geformuleerd worden.’