Verkiezingen - stemmen bij volmacht

Als je op 26 mei verhinderd bent om zelf te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit betekent dat een andere kiezer in jouw plaats zal gaan stemmen op 26 mei.

Om welke redenen kan je volmacht geven

Je kan alleen volmacht verlenen als je niet zelf kan kiezen:

 1. wegens medische redenen (doktersattest)
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als je om die reden in het buitenland bent (attest van werkgever)
 3. omdat je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van stadsbestuur). Dit geldt ook voor de gezinsleden.
 4. als je verblijft in een strafinrichting (attest van de inrichting)
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van religieuze overheid)
 6. wegens studieredenen (attest van onderwijsinstelling)
 7. wegens tijdelijk verblijf in het buitenland om privéredenen (attest van stadsbestuur)

Attesten van stadsbestuur

In de gevallen 3 en 7 hierboven beschreven heb je een attest van het stadsbestuur nodig. De attesten kan je afhalen aan het klantencontactcenter of zelf downloaden.

 1. Je legt bewijs voor dat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent – of een gezinslid van – en de burgemeester ondertekend dan een attest dat dit bevestigt. Dit attest voeg je dan bij je volmacht.
 2. Voor dit attest moet je eerst bewijzen dat je op 26 mei in het buitenland verblijft (bv. attest van reisbureau, bevestiging vliegtuigtickets, …). Als je geen bewijs hebt, vul je de verklaring op eer in. De burgemeester ondertekent dan een attest van verblijf in het buitenland dat je bij je volmacht voegt.

Voor het verkrijgen van deze attesten bezorg je de ingevulde en ondertekende attesten met eventuele bewijsstukken aan het klantencontactcenter. De ondertekende attesten worden per post terug bezorgd aan de volmachtgever.

Andere attesten

De andere attesten verkrijg je bij je huisarts of specialist (1), je werkgever (2), de inrichting waar je verblijft (4), je religieuze overheid (5) of je school of universiteit (6).

Je geeft dit attest, samen met het ingevulde en ondertekende volmachtformulier en je oproepingskaart aan de volmachtkrijger.

In deze gevallen hoef je dus niet bij je gemeentebestuur langs te gaan.

Volmachtformulier

Het volmachtformulier kan je ophalen aan het klantencontactcenter, of zelf downloaden. Zorg ervoor dat het volledig ingevuld is en door zowel volmachtgever als volmachtkrijger (= “de gemachtigde”) ondertekend is.

Aan wie kan ik volmacht geven?

Je kan aan gelijk welke andere kiezer een volmacht geven. De kiezer moet wel stemrecht hebben voor alle verkiezingen waar jij voor moet stemmen. Je kan je volmacht als Belg dus niet geven aan een EU-burger die enkel voor de Europese verkiezingen ingeschreven is. Zij hebben ook een andere kleur van oproepingskaart, zo kan je dit gemakkelijk herkennen.

Let er wel op dat de volmachtkrijger voor jouw volmacht wel moet gaan stemmen in het stembureau waar jij opgeroepen bent. Dat kan dus verschillen van het stembureau waar hij/zij zelf moet gaan stemmen.

Let op! Een volmachtkrijger kan maar 1 volmacht krijgen. Elke kiezer kan dus maximaal 2 keer stemmen: 1 keer voor zichzelf en 1 keer bij volmacht voor één andere kiezer.

Welke documenten neemt de volmachtkrijger mee om te gaan stemmen?

De volmachtkrijger begeeft zich op 26 mei naar het stembureau waar de volmachtgever opgeroepen werd, tijdens de openingsuren. De volmachtkrijger heeft volgende documenten mee:

 • Zijn/haar eigen oproepingskaart
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart
 • Oproepingskaart van de volmachtgever
 • Het ondertekende volmachtformulier
 • Het attest dat de afwezigheid bewijst

Wat al ik niet kan stemmen, maar ook geen volmacht wil geven?

Als je niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, kan je je onthoudingsredenen kenbaar maken aan de vrederechter, die zal oordelen of je onthoudingsredenen al dan niet verantwoord zijn.

Je kan ook, tot 24 mei je bewijs of verantwoording binnenbrengen bij het klantencontactcenter, samen met je oproepingskaart. Deze zullen dan doorgegeven worden aan de vrederechter.