Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM, van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER. Gelieve onderaan deze pagina een verklaring namens de initiatiefnemer te vinden.

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), verzoeken we u om door aanplakking op de aanplakplaatsen te melden dat de betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van de initiatiefnemer, met name het Departement Landbouw en Visserij en in voorkomend geval op jullie eigen internetsite.

Meer informatie over de m.e.r. procedure is te vinden op: Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)