Wat en waarom

SITUERING

De N747 is een gewestweg en vormt een belangrijke verbinding tussen Eksel en Weert (Nederland). De weg kruist voornamelijk agrarisch en bosrijk natuurgebied (Dommelvallei), en loopt dwars door Kleine-Brogel (deelgemeente Peer). Bovendien is het de toegangsweg tot het militair vliegveld van Kleine-Brogel en speelt het een belangrijke rol in zowel het functioneel als recreatief fietsroutenetwerk. De N747 wordt kortom gebruikt door veel en verschillende type gebruikers.

Onze projectzone op de N747 behelst een ruim gebied, tussen de oude spoorlijn 18 ter hoogte van de Sint-Antoniusstraat in Eksel (deelgemeente van Hechtel-Eksel) en de Zavelstraat in Kaulille (deelgemeente van Bocholt). De rotonde van de N747 x N748 in het centrum van Kleine-Brogel valt buiten de projectzone.

WAT EN WAAROM?

Knelpunten

Het belang en de gebruiksintensiteit van de N747 vertaalt zich vandaag onvoldoende in een aangepaste weginfrastructuur. Het ontbreken van fietspaden is op dit moment een groot knelpunt, zeker gezien de functie van de N747 als onderdeel in het fietsroutenetwerk. Bovendien nodigt de huidige rijweg uit tot overdreven snelheid van gemotoriseerd verkeer. De algemene verkeerssituatie is er kortom onvoldoende veilig.

Doelstellingen

De vernieuwing van de N747 tussen Eksel en Kaulille streeft enkele duidelijke doelstellingen na:

  1. Het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid voor fietsers, door de aanleg van veilige fietspaden en oversteekpunten langs en op de N747, als een belangrijk onderdeel binnen het functioneel en toeristisch fietsroutenetwerk.
  2. Het verhogen van de verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een kwalitatieve herinrichting van de rijweg en de kruispunten, via middengeleiders gekoppeld aan plaatselijke asverschuivingen van de rijweg.
  3. Een duurzaam waterbeheer door de aanleg van een gescheiden riolering die regen- en afvalwater opvangt en afvoert, met een maximale infiltratie en afwatering naar natuurlijke waterlopen.
  4. Het behoud van de ruimtelijke karakteristieken van de weg, met een minimale impact op de bomenrijen met eiken, en respect voor het waardevol natuurkarakter van de Dommelvallei.

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden

Speerpunt van het nieuwe ontwerp zijn de vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan weerskanten van de N747. De fietspaden zijn gescheiden van de rijweg door een groenberm, met bomenrij en/of gracht afhankelijk van de ligging. De fietspaden worden aangelegd in asfalt en zijn minimum 1m75 breed. Ter hoogte van de zijwegen buigen ze af voor een maximale zichtbaarheid voor het autoverkeer. De fietspaden krijgen er ook een rode coating. Opvallend: waar de N747 de Dommelvallei kruist, gaat het fietspad over in een fietsbrug, op gelijke hoogte met de rijweg.

De keuze voor de enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten vloeit voort uit verschillende overwegingen, met als belangrijkste een geoptimaliseerde zichtlijn tussen fietser en autobestuurder, ter hoogte van zijstraten, toegangen en opritten. Voorts zet het de ruimtelijke kwaliteiten van de N747 in de verf en sluit het aan op het reeds bestaande fietsroutenetwerk.

Middengeleiders en asverschuiving rijweg

Het wegdek van de N747 wordt enkel plaatselijk vernieuwd in asfalt, ter hoogte van de nieuwe middengeleiders en de aansluitingen met de zijwegen. De nieuwe riolering zal langs de bestaande rijweg komen te liggen, waardoor het wegdek niet volledig opgebroken moet worden.

Op dit ogenblik zijn er geen verkeersremmers aanwezig op de N747. In het ontwerp zijn daarom op verschillende plaatsen middengeleiders voorzien, gecombineerd met een asverschuiving van de rijweg. De rijweg buigt er met andere woorden ietwat uit.

Ter hoogte van belangrijke kruispunten (Sint-Antoniusstraat, Zavelstraat – beide bestaand –en de Groenewoudstraat) en toegangen (militair domein) dienen de middengeleiders als verkeerseiland, waarbij fietsers en voetgangers veilig de gewestweg kunnen oversteken. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Kleine-Brogel, aan de Heufkensstraat, heeft het bijkomend nog een poorteffect. Het markeert er de overgang van zone 70 km/u naar zone 50 km/u.

Gescheiden rioleringsstelsel
Rioolbeheerder Fluvius zal gelijktijdig met de aanleg van de fietspaden de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert, met een maximaal behoud van de bestaande grachten.

Meer informatie vind je hier.

Inritten langs een gewestweg

Er wordt slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan voor privéwoningen en gebouwen die weinig verkeer genereren. Insteekparkings worden bijgevolg niet toegestaan.

Er wordt slecht één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan voor bedrijven en gebouwen waarvoor dit nodig is. Bv veel of groot verkeer genereren.

Als je woning ook een inrit heeft via een gemeenteweg, wordt enkel die inrit behouden.

Voor specifieke situaties wordt best advies gevraagd aan wegenenverkeer 

Meer info : www.wegenenverkeer.be/inritten