Wijziging buurtweg nr. 11 (Zuidervest)

 

Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen deelt het College van Burgemeester en Schepenen u mee dat buurtweg 11 (Zuidervest) ter hoogte van het perceel gelegen aan de Oudestraat 20 gewijzigd wordt.

De wijziging betreft een kleine verlegging van de rooilijn dat aan de hand van een splitsingsplan wordt voorgesteld. 

De gemeenteraad heeft deze plannen voorlopig vastgesteld in de vergadering van 12 december 2018.

Het openbaar onderzoek begint op 10 januari 2019 en eindigt op 8 februari 2019.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan ter inzage gelegd bij het team Planning in ’t Poorthuis, Zuidervest 2A, 3990 Peer. De rooilijnplannen kunnen geraadpleegd worden na het maken van een afspraak via het klantencontactcenter. Je kan ze hieronder ook digitaal raadplegen.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek ofwel schriftelijk bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen via een aangetekende zending op het adres Zuidervest 3A, 3990 Peer, ofwel digitaal bezorgd worden op volgend mailadres planning@peer.be, ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis, team Planning, Zuidervest 3A, 3990 Peer.